Řád Domova mládeže

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Studijní obory
Podnikání
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Pro uchazeče
Přijímací řízení
2. kolo přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Dny otevřených dveří
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
HELPTECH
Šablony pro SŠ
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Závěrečné zkoušky 2015
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2016
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
VNITŘNÍ ŘÁD

Domova mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři

 

I.    DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže (dále jen „domov“) je školské výchovné a ubytovací zařízení.

O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel SŠ řemeslné na základě podané přihlášky podepsané rodiči (zákonným zástupcem) nebo žákem zletilým. Přihláška platí jeden školní rok.

Ubytovaný žák je povinen respektovat denní režim, dodržovat Vnitřní řád domova a dbát pokynů pedagogických pracovníků.

Domov je v provozu ve dnech školního vyučování. Do domova je možné přijet v den před vyučováním a to v době od 18:00 do 22:00 hodin.

Úhrada za ubytování činí 1000,- Kč a platí se zálohově (předem). Výše úhrady za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny kalendářního měsíce.
Žáci ubytování v DM pouze v době teoretického vyučování nebo odborného výcviku, platí polovinu měsíčně stanovené částky za ubytování. Je nutno písemně požádat ředitelku školy.
Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně nezaplatil úhradu za ubytování ve stanoveném termínu, je ubytování žáka v domově ukončeno.
Platba musí být vždy provedena do 25. dne předchozího měsíce.
Žák, který chce ukončit ubytování v DM v průběhu školního roku, vyplní předepsaný formulář „Žádost o ukončení ubytování“ a v případě, že je nezletilý, nechá ji podepsat zákonným zástupcem. Jiná forma odhlášení je považována za neplatnou.

Ukončí-li žák ubytování na žádost rodičů nebo vlastní žádost (zletilý) do 15. v měsíci, snižuje se výše měsíční úplaty na polovinu. Ukončení ubytování ve druhé polovině měsíce není důvodem pro snížení měsíční platby.

Ubytování není nárokové.

 

II. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

1. Žáci mají právo:

 a) používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a za stanovených podmínek využívat zařízení domova žákům určené, jako například posilovnu, počítačovou učebnu, dílnu, společenskou místnost, knihovnu;

b) volit a být voleni do školské rady jsou-li zletilí;

c) zakládat v rámci domova samosprávné orgány žáků a studentů, volit, být do nich volen a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele SŠ řemeslné nebo jeho zástupce s návrhy a připomínkami k chodu domova;

d) podílet se na organizaci sportovní, kulturní, společenské a výchovné činnosti domova a účastnit se akcí domovem pořádaných;

e) po zaplacení stanoveného poplatku (1 přístroj/1 rok/100,- Kč) a se souhlasem skupinového vychovatele používat vlastní rozhlasové přijímače, CD přehrávače, PC, TV, notebooky, domácí kina, ozvučovací zařízení apod., v případě lednice je poplatek stanoven ve výši 1 měsíc/50,- Kč;

f) přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách se souhlasem vychovatele a to mimo dobu studijního a nočního klidu;

g) žádat vychovatele o pomoc při řešení studijních úkolů a osobních problémů;

h) při náhlé nevolnosti nebo při úrazu požádat o první pomoc;

i) žádat vedoucího vychovatele o pomoc při řešení problémů ve vztahu k ostatním vychovatelům.
 

2. Zákonní zástupci mají právo:

a) volit a být voleni do školské rady;

b) na informace o působení žáka v domově.

 


III. POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 


1. Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do domova, připravovat se na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláváním a k tomu využívat zejména dobu studijního klidu;

b) důvody své nepřítomnosti řádně doložit. Odjíždí-li žák během týdne z jakéhokoli důvodu z domova mládeže, odjezd vždy ohlásí vychovateli. Plánovaný odjezd doloží skupinovému vychovateli písemnou žádostí zákonného zástupce. Mimořádný odjezd z DM žák musí nahlásit vychovateli a zákonný zástupce nezletilých žáků je povinen toto potvrdit telefonicky;

c) dodržovat vnitřní řád, denní režim, pravidla hygieny a ostatní předpisy a pokyny domova k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků;

e) zletilí žáci a studenti jsou povinni informovat pracovníky domova o změně své zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech;

f) k soukromým elektrospotřebičům v DM musí žák doložit doklad o shodě, případně kopii dosud platného záručního listu a tu odevzdat skupinovému vychovateli. Používání elektrospotřebičů podléhá zpoplatnění (nevztahuje se na nabíječky mobilních telefonů) částkou 100,- Kč na školní rok/1 spotřebič, což jsou náklady na elektrickou energii;

g) udržovat čistotu a pořádek v ložnicích, sociálních zařízeních, v osobních věcech a ostatních prostorách domova a podílet se na úklidu vlastního pokoje a pomáhat při údržbě okolí DM;

h) v budově se pohybovat v domácí obuvi, nikoli bosí, v ponožkách nebo sportovní obuvi. Boty ukládat do přiděleného botníku;

i) dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování;

j) požádat vychovatele o návštěvu cizího poschodí. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích jsou zakázány;

k) ukončit návštěvu cizího poschodí a pokoje do 21:30 hodin;

l) šetřit zařízení domova, závady a poškození hlásit neprodleně vychovateli. Škody způsobené úmyslně či z nedbalosti je viník povinen uhradit;

m) chrání osobní majetek i majetek svých spolubydlících, zejména tím, že zamyká skříně s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá, nezamyká jej zevnitř bezdůvodně. Nevnáší do DM cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. Výjimku může povolit vychovatel, kterému je žák povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit a předat do úschovy;

n) dodržovat léčebný režim, pokud žák nebo student zůstává po dobu krátkodobé nemoci v domově;

o) při onemocnění odjíždí žák domů. O způsobu přepravy nezletilého žáka rozhodne vychovatel;

p) podrobit se testu na alkohol nebo jiné omamné látky a to v případě důvodného podezření z jejich užívání.

 

2. Pravidla vztahů se zaměstnanci

a) vzájemné vztahy mezi lidmi v DM jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Žáci se ke všem zaměstnancům chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují je paní, pane. U vedoucích a výchovných pracovníků připojují jejich funkci, u ostatních příjmení.

b) žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků a dbát pokynů ostatních zaměstnanců DM.

 

3. Zákonní zástupci jsou povinni:

a) zajistit, aby žák řádně docházel do domova;

b) na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se působení žáka v domově;

c) informovat pracovníka domova o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech svěřeného žáka;

d) oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM /odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu apod.);

e) hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech.

 

 

 

IV. ŽÁKŮM NENÍ POVOLENO

 

a) zasahovat do instalace všeho druhu;

b) užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (tj. zejm. cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán sociální právní ochrany, školu popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, tak žádá rodiče o umístění žáka mimo DM;

c) kouřit v domově a jeho přilehlých prostorách a akcích domovem organizovaných;

d) přechovávat pyrotechniku, střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s výbušninami a chemikáliemi;

e) užívat jiné než zaregistrované elektrospotřebiče;

f) užívat tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače apod.);

g) navštěvovat pokoje opačného pohlaví;

h) vyklánět se z oken, otevírat jejich velká křídla, sedat na okenní parapety;

i) vyhazovat z oken odpadky a jiné předměty a pokřikovat na kolemjdoucí;
j) bez vědomí vychovatele přemísťovat nábytek, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená;

k) zamykat se v pokoji;

l) zbytečně manipulovat s výtahem a poškozovat jej;

m) chovat zvířata;

n) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo odcizovat vybavení související s protipožární ochranou – včetně klíčů od únikových cest.

o) je zakázáno používat notebook (počítač) po 22 hodině.

 

 

V. ORGANIZACE A PROVOZ DM

a) do DM přijíždí žák (obvykle v den před dnem zahájení školního vyučování – příjezdový den) nejdříve v 18,00hod., nejpozději do 22,00hod. (odůvodněné výjimky povoluje vedoucí vychovatel), v odjezdový den (obvykle v pátek) opouští žák budovu do 13,30hod.;

b) při příchodu do DM je žák povinen ohlásit svůj příchod v hlavní vychovatelně;

c) při večerce má žák připraveny lůžkoviny, noční oblečení, je zhasnuté stropní světlo, po večerce žák nesmí používat akustická zařízení, počítače, notebooky a TV. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování aktuálního televizního vysílání nebo přípravě na vyučování s pomocí vlastního PC či notebooku povoluje na žádost žáka pracovník v noční službě, nejdéle do 23,00hod.;

d) ztrátu osobních věcí a peněz oznamuje neprodleně vychovateli;

e) při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj, užívané vybavení a klíče od pokoje, skříně a popřípadě botníku;

f) DM organizuje o víkendech a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací akce pro účastníky společenských a sportovních akcí pořádaných jinými organizacemi ve městě. Povinností žáků je v odjezdový den do 7,30hod. připravit pokoj (zejména uzamknout osobní věci a svléknout povlečení);

g) vycházky žáků vyplývají z denního režimu DM, o chování se na vycházkách jsou žáci poučeni na počátku školního roku, vycházka nezletilého mimo město se povoluje jen se souhlasem zákonného zástupce, výjimečně se souhlasem vychovatele;

h) příčinou omezení počtu nebo délky vycházek vychovatelem může být zejména:

Ø   zhoršení školních výsledků

Ø   žádost zákonných zástupců

Ø   závažné či jakékoliv opakované porušování Vnitřního řádu DM

Ø   udělení kázeňského opatření

i) v obvyklý příjezdový den jsou povoleny vycházky do 21,30hod.;

j) při neočekávaném zdržení se na vycházce je třeba neprodleně telefonicky uvědomit službu konajícího vychovatele.

 

Pro posílení účinnosti tohoto řádu jsou užívána následující


Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a kázeňských opatření:

viz. Příloha školního řádu č.2

 

Mgr. Jitka Kočišová
ředitelka školy

 

Vypracovala: Kamila Havrdová, vedoucí vychovatelka DM

Schválila: Mgr. Jitka Kočišová, ředitelka SŠ řemeslné

Platnost od 01. 09. 2017

V Jaroměři 31. 08. 2017

Tímto Vnitřním řádem se ruší Vnitřní řád domova mládeže ze dne 01. 09. 2015.