Dílenský řád

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2023/24
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ, JAROMĚŘ, STUDNIČKOVA 260, 551 01
Příloha školního řádu č.2

I. Povinnosti žáků při odborném výcviku

Žáci jsou povinni:
1. Nastoupit do OV podle týdenních plánů nebo pokynů učitele odborné výchovy (dále jen UOV) nejpozději 5
min. před jeho zahájením na místě určeném ředitelem SŠ řemeslné (dílna SŠ řemeslné, nebo místo OV)
a být připraven na učební den.
2. Přicházet na OV slušně a bez výstředností upraven. Používat ochranný pracovní oděv, obuv, přikrývky hlavy apod. V případě potřeby i další osobní ochranné pomůcky, které mu byly přiděleny a o tyto pravidelně pečovat a uchovávat je v čistotě a pořádku.
3. Chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke svým spolužákům a kulturně se vyjadřovat.
4. Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým pracovníkům, zdravit je při setkání, oslovovat je pane a funkcí, kterou zastávají.
5. Slušně se rovněž chovat i k pracovníkům jiných organizací, kde provádějí odborný výcvik.
6. Dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické opatření.
7. Neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků.
8. Šetřit zařízení a vybavení pracoviště a ostatní majetek, chránit jej před poškozením. Hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, nářadím apod. Tyto řádně převzít při zahájení OV a opět je předat očištěné UOV při ukončení činnosti, případně OV. Zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i svých spolužáků, Pokud tyto svévolně poškodí nebo ztratí, je povinen nahradit škodu.
9. Udržovat své místo na pracovišti v čistotě a pořádku a pomáhat při udržování pořádku i v ostatních prostorách určených žákům.
10. Při přepravě na jiné pracoviště OV dbát dopravních předpisů a pravidel pro přepravu osob.
11. Dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť OV, důsledně se řídit režimem dne a pokyny UOV, v případě potřeby se na něj obracet.
12. Upozornit v průběhu vyučovacího dne UOV (nebo instruktora žáků) na všechny závady, které se na pracovišti vyskytnou a uvědomit je o vzniku jakéhokoliv úrazu.
13. Ohlásit UOV po nástupu žáků návštěvu lékaře a případně potřebu uvolnění z vyučovacího dne nebo jeho části. Tento požadavek ohlásit den předem a uvolnění doložit UOV řádnou omluvenkou potvrzenou rodiči nebo lékařem.
14. Na OV přinášet dle potřeby a požadavku UOV učební pomůcky a žákovskou knížku. Po ukončeném OV řádně očistit OOPP, uložit je v šatně a zapůjčené vrátit UOV.
15. Přestávky v práci využívat k odpočinku, svačině apod. a to v prostorách určených UOV, které žák bez jeho svolení nesmí opouštět.
16. Pracovat na jednotlivých strojích smí žák až po instruktáži a po seznámení s Bezpečnostními předpisy a po prokázání jejich znalostí.

II. Žákům je zakázáno

1. Kouřit, pít a přechovávat alkoholické nápoje, omamné látky a látky škodlivé zdraví.
2. Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu (elektrické, plynové, vodní apod.).
3. Nosit na OV cenné předměty (mobily, peníze), střelné zbraně, chemikálie, výbušniny a látky zdraví škodlivé.
4. Opustit bez vědomí a souhlasu UOV stanovené pracoviště a provádět jiné práce, které mu UOV nebo instruktor neuložil (chození do obchodu, mimo budovu apod.).
5. Bez svolení UOV nebo instruktora nesmí zapínat, spouštět a používat žádné stroje ani zařízení.
6. Používat jiné než UOV a instruktorem určené pomůcky, stroje, nářadí a vybavení včetně el. spotřebičů.
7. Přemísťovat bez souhlasu UOV nebo instruktora jakýkoliv inventář a zařízení.
8. Vyrušovat při výuce a zabývat se činnostmi, které s výukou nesouvisí.
9. Během vyučování používat přinesené wolkmany, CD a jiné přehrávače, TV a rozhlasové přijímače, mobilní telefony a obdobné elektronické komunikační prostředky. Mobilní telefony musí být během vyučování vypnuté a uložené na bezpečném místě.

 

III. Práva žáků

1. V případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáku, pedagogických a ostatních pracovníků SŠ řemeslné a je-li to skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následné opatření k nápravě situace.
2. Předkládat oprávněné návrhy k OV, případně věcí týkajících se SŠ řemeslné.
3. Plně využívat materiální vybavení dílen.
4. Navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků.

 

IV. Další pokyny

1. Se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného pedagogického pracovníka (UOV, třídního učitele, VU, ZŘ případně ředitele SŠ řemeslné).
2. Není dovoleno vyvolávat žáky během OV. Výjimku povolí VU.
3. Osobní záležitosti si žák vyřizuje zásadně mimo OV.
4. Při dovršení 50% omluvené i neomluvené absence v praktickém vyučování, složí žák doplňovací zkoušku.

V. Povinnosti žákovské služby

1. Službu určuje UOV a ta zodpovídá za kázeň, nástup žáků a pořádek v prostorách, které jsou využívány pro OV. Podle pokynů UOV přináší učební pomůcky, utírá tabuli, větrá a pečuje o čistotu učebny (dílny) OV.
2. Na pokyn UOV nechá určený žák (služba) nastoupit skupinu žáků a podá hlášení stanoveným způsobem při zahájení OV i jeho ukončení. Ohlašuje začátek a konec přestávky.
3. Zodpovídá po nástupu a ukončení učebního dne za pořádek v šatnách, ty uzamkne a klíče předá UOV.
4. Po ukončení OV zodpovídá za úklid pracoviště (dílny), uzavření oken, svařovacích souprav, čistotu a pořádek na umývárně, vypnutí spotřebičů a za nástup žáků.
5. Pokud se nedostaví UOV na nástup, ohlásí tento stav VUOV nebo ZŘPV.

Tento dílenský řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2009 a nahrazuje předcházející dílenské řády.

V Jaroměři dne 1. 9. 2009

Mgr. Jitka Kočišová
ředitelka SŠ řemeslné