Školní řád

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
Dílenský řád
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2022/23
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Závěrečné zkoušky 2017
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2019
Podkovářský seminář 2018
Podkovářský seminář 2017
Podkovářský seminář 2016
Soutěž Tesař
Soutěž Tesař 2019
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Energeticka politika

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
tel. 491812425
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
Č.j. : 132/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Úloha školního řádu
Školní řád je základní závazný dokument školy, kterým jsou povinni se řídit všichni žáci, jejich zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci a v plném rozsahu jej dodržovat. Školní řád vydává ředitelka školy (dále jen ŘŠ) v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Základním úkolem tohoto školního řádu je určit pravidla chování a jednání účastníků školního vzdělávání tak, aby byla splněna jejich práva a vymezeny jejich základní povinnosti. Cílem vzdělávání je přispět k výchově morálně čistých, odborně zdatných jedinců bez ohledu na sociální a národností původ, jazyk, náboženské vyznání a politické smýšlení, kteří si uvědomují své postavení ve společnosti a respektují psaná i nepsaná obecně známá pravidla.

2. Základní práva a povinnosti žáků
a) Žák má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími atp.
b) Žák je povinen řádně a pravidelně docházet do školy, řádně se podle svého nejlepšího svědomí vzdělávat, být vždy připraven na vyučovací hodinu, mít knihy, sešity a další věci potřebné k výuce, věci nepotřebné k výuce uschová mimo lavici nebo pracoviště žáka; dále je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy. Dlouhodobé pozdější příchody a dřívější odchody z vyučování jsou možné pouze na základě povolení ŘŠ po doporučení třídního učitele a vedoucích učitelů OV.
c) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídající jeho věku a stupni vývoje, v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost, ke svým vyjádřením může žák využít také schránky důvěry, která je umístěna v objektu školy.
d) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence.
e) Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou a může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ŘŠ akce sám organizovat (sportovní soutěže, soutěže v oboru…).
f) Žák je povinen se přezouvat a zachovávat v prostorách školy čistotu a pořádek.
g) Žáci se od úspěšného ukončení posledního ročníku do doby konání všech součástí maturitní zkoušky připravují formou domácí přípravy.
h) Žáci jsou povinni být přítomni ve škole v termínech, které škola určí. Vedle termínů konání zkoušek to mohou být případně i termíny konzultací.
i) Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.
j) Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
k) Na zletilého žáka se rovněž vztahují veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto školního řádu pro rodiče nebo zákonné zástupce nezletilých žáků.

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
a) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy.
b) Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti dle podmínek pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování.
c) Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka.
d) Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví.
e) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů. Jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo o zdravotním znevýhodnění, popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.
f) Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost.
g) Zákonný zástupce žáka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. Informace škola poskytuje prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví.
h) Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy
a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti.
b) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností.
c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
d) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence.

5. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
a) Zákonný zástupce (zletilý žák) je povinen oznámit důvody nepřítomnosti nejpozději do druhého dne např. emailem, SMS, telefonicky, pomocí elektronické žákovské knížky.
b) Zákonný zástupce (zletilý žák) je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců v omluvném listě, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem. Nelze-li z vážných důvodů doložit důvody nepřítomnosti do tří dnů, doloží je žák ihned po příchodu do školy třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku (dále jen OV).
c) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá jeho zákonný zástupce (zletilý žák) o uvolnění z výuky. Uvolnit žáka z jedné vyučovací hodiny může učitel příslušného vyučovacího předmětu. Do jednoho dne může žáka z výuky uvolnit třídní učitel, na více dní ŘŠ na základě doporučení třídního učitele.

6. Pravidla vztahů žáků s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky
a) Žáci dodržují v prostorách školy a při akcích pořádaných školou zásady slušného chování.
b) Žáci zdraví všechny dospělé osoby, které potká v areálu školy, na pracovištích OV a domova mládeže (dále jen DM). Při vstupu dospělé osoby do učebny a odchodu z učebny pozdraví žáci povstáním.
c) Pravidla chování žáků vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Porušení těchto pravidel v případě nevhodného chování žáků namířené vůči pracovníkům školy bude důvodem pro udělení kázeňského opatření.
d) Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se bude považovat za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž může být žák vyloučen ze školy.

7. Provoz a vnitřní režim školy
a) Škola se otevírá pro žáky v 6 : 00 hodin.
b) Žáci používají šatny, ve kterých mají povinnost udržovat pořádek.
c) V průběhu přestávek žáci neopouštějí školu bez souhlasu vyučujícího. Přesun mezi budovami provádějí na základě rozvrhu a po areálu školy mimo budovy se pohybují pouze na základě pokynu vyučujícího.
d) Do tělocvičny vcházejí žáci pouze pod dohledem učitele a řídí se místním řádem.
e) Průběh vyučování se řídí rozvrhem hodin a rozpisem zastupování za nepřítomné učitele.
f) V případě, že se vyučující nedostaví na vyučovací hodinu do 10 minut po začátku hodiny, ohlásí žákovská služba jeho nepřítomnost u zástupců ředitelky školy ( případně ředitelce školy ).
g) V době vyučování musí mít žáci vypnuté mobilní telefony, přehrávače hudby apod.
h) Používání notebooku v době vyučování je povoleno pouze se svolením příslušného vyučujícího.
i) V odborných učebnách, dílnách a tělocvičně se žáci řídí příslušným řádem.
j) V případě, že žáci opouštějí svou třídu, je jejich povinností zhasnout světla, zavřít okna, uklidit třídu a smazat tabuli.
k) Po ukončení vyučování v dané učebně jsou žáci povinni provést úklid svého místa a jeho okolí a zvednout židle na lavici. Z učebny odcházejí žáci až na pokyn učitele.
l) Každou důležitou změnu osobních údajů (bydliště, číslo telefonu, zdravotní pojišťovna apod.) sdělí žák do tří dnů od data změny třídnímu učiteli.
m) V případě, že se vyučující nemůže dostavit z vážných důvodů na výuku, zajistí dohled nad žáky pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.
n) Cizí osoby ohlásí svůj vstup do areálu a budovy školy prostřednictvím domovního telefonu (zvonku či pomocí mobilního telefonu) a vyčkají příchodu nebo pokynů příslušného pracovníka školy, který zodpovídá za pohyb cizí osoby v budově (areálu) školy.

8. Provoz a vnitřní režim teoretického vyučování
Otevření školní budovy: 6:00 hod.
Dozor nad žáky od: 6:00 hod. – 7:30 hod. – školník
7:30 hod. po dobu vyučování do 14:30 hod. má učitel/ka/ podle stanoveného rozpisu dozor nad žáky
Začátek vyučování: 7:30 hod.
Konec vyučování: 15:15 hod.
Režim přestávek: pravidelně po každé vyučovací hodině
Délka přestávek: 10 min., 20 min. po druhé vyučovací hodině;
11:15 – 11:50 oběd, odpolední přestávka (10 a 5 min.)
Možnost pohybu venku: park u školy
Počet hodin v jednom celku: 8
Vyučovací hodina: 45 minut
Pitný režim: studené a teplé nápoje zajištěny prodejem ve školním bufetu

9. Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví
a) Žáci jsou povinni dodržovat v prostorách školy, přilehlých plochách školy a při akcích pořádaných školou pravidla hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví. Jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků a pracovníků školy. Není dovoleno ponižování a jiné projevy šikany mezi žáky.
b) Žáci nesmějí nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. Nesmějí nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz. Ve výjimečných případech mohou požádat o úschovu u vyučujícího.
c) Žáci, kteří ukončí OV a jsou ubytováni na DM, nebo navštěvují školní jídelnu, mají zakázáno vstupovat v pracovním oděvu do těchto prostor.
d) Žáci jsou povinni dodržovat protipožární opatření dle vyvěšeného požárního řádu.
e) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.
g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu.
h) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
i) Pokud bude žák vykazovat známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), pedagogický pracovník ho izoluje od ostatních žáků a zajistí pro něho dohled zletilé osoby.
j) V případě úrazu žáka školy je ihned informován nejbližší pracovník školy, který zajistí první pomoc a zápis do knihy úrazů. Jedná-li se o úraz spojený s lékařským ošetřením, je informován zákonný zástupce. Prostředky 1. pomoci ( lékárničky ) jsou k dispozici u vedoucích jednotlivých úseků.

10. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.
b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.
c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ŘŠ.
d) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ŘŠ.
f) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.

11. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
a) Žáci mají právo využívat zařízení školy, učebnice a učební pomůcky v souvislosti s výukou a chránit je před poškozením.
b) Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou a chránit je před poškozením.
c) Žáci zodpovídají škole za škodu na majetku a zařízení, kterou jí způsobili. Vzniklou škodu jsou povinni žáci nebo jejich zákonní zástupci uhradit.
d) Žáci jsou povinni před ukončením školní docházky vrátit veškeré zapůjčené učebnice a potřeby.
e) Všem osobám pohybujícím se v prostorách školy je zakázáno ničit a zcizovat majetek školy.

12. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Zásady hodnocení a podklady pro hodnocení
a) Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení prospěchu a chování žáka.
b) Podklady pro hodnocení žáků získává učitel:
– diagnostickým pozorováním žáka,
– sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování,
– různými způsoby prověřování znalosti probraného učiva (písemné, ústní, grafické, praktické aj.),
– konzultacemi s ostatními učiteli, s rodiči a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden,
– rozhovorem se žákem.
c) Při hodnocení osvojeného učiva se řídí učitel těmito zásadami:
– všechny formy ověřování znalostí učiva musí odpovídat rozsahu probraného učiva dle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) daného předmětu,
– ústní, písemné a praktické zkoušení zařazují vyučující do vyučovacích hodin rovnoměrně po celé klasifikační období, aby nedocházelo k jeho hromadění před koncem klasifikačního období,
– výsledek hodnocení je žákovi učitelem oznámen a zdůvodněn,
– výsledek ústního hodnocení oznámí učitel žákovi bezprostředně po zkoušení, výsledek písemného a praktického hodnocení oznámí učitel žákovi nejpozději do 10 pracovních dnů,
– při klasifikaci prospěchu žáka se nepřihlíží ke klasifikaci jeho chování.
d) Pedagogičtí pracovníci průběžně sdělují své poznatky o žácích třídnímu učiteli.
e) V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu písemnou zkoušku v délce trvání nad 35 minut. Plánované písemné zkoušení nad 35 minut zapíše učitel do poznámky v třídní knize.
f) Metodické komise projednávají podrobnější zásady hodnocení pro jednotlivé předměty.
g) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Celkové hodnocení žáka
a) Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje na vysvědčení ke konci klasifikačního období těmito stupni:
– prospěl s vyznamenáním
– prospěl
– neprospěl
– nehodnocen
– uvolněn
b) Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li horší známku než chvalitebný, chování velmi dobré a průměr známek v povinných předmětech není horší než 1,5.
c) Žák prospěl, nemá-li v povinných předmětech známku horší než dostatečný.
d) Žák neprospěl, má-li v povinných předmětech nejméně jednu známku nedostatečnou.
e) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo NEHODNOCEN (a).
f) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo UVOLNĚN (a).
g) Při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení na základě diagnózy pedagogicko-psychologické poradny se učitel řídí metodickým pokynem MŠMT č.j. 13711/2001-24.
h) Vyučující provede zápis hodnocení do programu Bakalář, umístěném na serveru školy. Zápis hodnocení ústního zkoušení provede vyučující nejpozději do 5 pracovních dnů, písemného a praktického zkoušení nejpozději do 10 pracovních dnů.

13. Zásady hodnocení žáků ve všeobecných vzdělávacích a odborných předmětech teoretického zaměření
a) Při hodnocení výsledků vzdělávání a klasifikaci žáků se hodnotí:
– ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poznatků, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit se,
– kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
– schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
– schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
– logika myšlení, samostatnost a tvořivost,
– aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
– přesnost, výstižnost a odborná a jazyková správnost ústního i písemného projevu ,
– kvalita výsledků činnosti,
– výsledná známka není průměrem žákových známek z písemného a ústního zkoušení.
b) Kritéria stupňů hodnocení
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá uceleně a přesně ŠVP požadované učivo. Ovládá poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti, chápe vztahy mezi mini. Pohotově, samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho písemný i ústní projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou logické, kvalitní, pouze s drobnými nedostatky. Žák je schopen vytvářet poznámky dle výkladu učitele a samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá uceleně a přesně ŠVP požadované učivo. Ovládá poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti. Pohotově, samostatně a tvořivě nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje svoje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Písemný i ústní projev mívá jen menší nedostatky. Kvalita výsledků činnosti je logická bez podstatných nedostatků. Žák je schopen vytvářet poznámky dle výkladu učitele a samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaného učiva menší mezery, které se projevují při řešení teoretických a praktických úkolů, dovede je za pomoci učitele korigovat. Je málo pohotový, jeho myšlení je méně tvořivé a málo samostatné. Je schopen s pomocí uplatňovat poznatky a provádět hodnocení jevů a zákonitostí. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. Nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti, které však dokáže s pomocí učitele opravit. Žák je schopen vytvářet poznámky dle výkladu učitele s menšími obtížemi a s pomocí učitele je schopen studovat vhodné texty.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaného učiva závažné mezery, které se projevují v ovládání poznatků, faktů, pojmů a zákonitostí. Závažné chyby se projevují při řešení teoretických a praktických úkolů. Je málo pohotový, jeho myšlení je málo tvořivé a nesamostatné. Jen s větší pomocí je schopen uplatňovat poznatky a provádět hodnocení jevů a zákonitostí. Ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti, které však dokáže s velkou pomocí učitele opravit, žák je schopen vytvářet poznámky dle výkladu učitele s obtížemi, studovat vhodné texty je schopen jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované učivo neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v něm závažné mezery, které se projevují ve špatném ovládání poznatků, faktů, pojmů a zákonitostí. Závažné chyby se projevují při řešení teoretických a praktických úkolů, které není schopen ani s pomocí odstranit. Není pohotový, neprojevuje samostatnost tvořivost v myšlení, ani s větší pomocí učitele není schopen uplatňovat poznatky a provádět hodnocení jevů a zákonitostí. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti, které nedokáže ani s pomocí učitele opravit. Žák je schopen jen s velkými obtížemi vytvářet poznámky dle výkladu učitele, nedovede studovat vhodné texty ani s pomocí učitele.
c) V předmětech s převahou teoretického zaměření učitel prověřuje ovládání učiva kromě jiných forem také písemně a ústně.

14. Zásady hodnocení žáků v odborných předmětech OV
a) Pro klasifikaci žáka je použita forma hodnocení dle typu vyučovacího předmětu.
b) Při hodnocení výsledků vzdělávání a klasifikaci žáků se hodnotí:
– vztah k práci, skupinové práci a pracovním činnostem,
– osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
– využití získaných teoretických vědomostí, aplikace v oboru vzdělání,
– aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa,
– kvalita výsledků činnosti, dodržení termínu odevzdání,
– organizace vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti, hospodárné využívání materiálů a energie,
– dodržování předpisů, norem a vyhlášek, především z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a péče o životní prostředí,
– obsluha a údržba zařízení, pomůcek, nástrojů, nářadí a přístrojů,
– průběžné plnění požadavků prací dle požadavků stanovených učitelem; požadavky vycházejí z podkladů stanovených předmětovou komisí pro příslušný školní rok; s požadavky učitelé příslušného předmětu seznámí žáky na začátku školního roku,
– učitel OV hodnotí žáka průběžně, minimálně však jednou za týden. Při hodnocení je kladen důraz na manuální zručnost žáka, přesnost provedených úkonů, samostatnost při rozhodování a plnění úkolů a schopnost aplikovat odborné znalosti v praxi. Hodnocení žáka na smluvním pracovišti provádí pověřená osoba. Hodnocení žáka (známku) je učitel OV povinen neprodleně zapsat do programu Bakalář.
c) Kritéria stupňů hodnocení:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje dobrý vztah k práci, skupinové práci a pracovním činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků k praktické činnosti. Samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků v kvalitě a ve stanovených termínech. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Je aktivní při získání nových vědomostí a praktických dovedností. Využívá své komunikační dovednosti. Dodržuje předpisy, normy a vyhlášky, především z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hospodárně využívá materiály a energii.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje dobrý vztah k práci, skupinové práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou, využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. V postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky, které schopen žák s malou pomocí odstranit a jsou odevzdány ve stanoveném termínu. Práce dlouhodobějšího charakteru jsou plněny průběžně s menšími nedostatky ve stanovených termínech. Organizuje si vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Snaží se získávat nové vědomosti a dovednosti. Využívá své komunikační dovednosti. Dodržuje předpisy, normy a vyhlášky, především z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hospodárně využívá materiály a energii.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje převážně dobrý vztah k práci, skupinové práci a k pracovním činnostem pouze s menšími nedostatky. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc. Výsledky práce mají nedostatky. Odevzdány jsou ve stanoveném termínu. Práce dlouhodobějšího charakteru jsou plněny průběžně s nedostatky, které je schopen žák s pomocí učitele odstranit, drobné nedostatky se projevují v průběžně stanovených termínech. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Překážky v práci překonává jen s pomocí. Nové vědomosti a dovednosti získává málo aktivně. V komunikaci je pasivní. S menšími nedostatky dodržuje předpisy, normy a vyhlášky především bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S menšími nedostatky využívá materiály a energii.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje s malým zájmem a vztahem k práci, skupinové práci a k pracovním činnostem, získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc. Ve výsledcích práce má větší nedostatky, i když jsou odevzdány ve stanoveném termínu. Práce dlouhodobějšího charakteru jsou plněny průběžně s většími nedostatky, které je schopen žák odstranit jen s velkou pomocí učitele, větší nedostatky se projevují v průběžně stanovených termínech. Práci si dovede organizovat jen za pomoci, méně dbá na pořádek na pracovišti. Má velké nedostatky v získávání nových vědomostí a dovedností. V komunikaci je pasívní. S nedostatky dodržuje předpisy, normy a vyhlášky, především bezpečností a ochrany zdraví při práci. S většími nedostatky využívá materiály a energii.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, ke skupinové práci a pracovním činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postupy nezvládá ani s pomocí. Výsledky jeho práce jsou nedostatečné,
nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Výsledky práce nejsou vypracovány ve stanoveném termínu. Práce dlouhodobějšího charakteru nejsou plněny průběžně ve stanovených termínech a nedostatky není schopen žák odstranit ani s pomocí učitele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Nevyužívá možností získání nových vědomostí a dovedností. Neovládá předpisy, normy a vyhlášky, především bezpečnosti a ochrany zdraví. Nevyužívá hospodárně materiály a energii.

15. Hodnocení chování a výchovná opatření
a) Chování žáka se hodnotí stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
b) Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel. Snížené stupně z chování jsou projednány na poradě učitelů. Hodnocení chování schvaluje ŘŠ po projednání na pedagogické radě.
c) Kritéria pro klasifikaci chování:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Chování žáka je v souladu s pravidly školního řádu, dalšími pravidly školy a zásadami slušného chování. Má dobrý vztah ke spolužákům, aktivně přispívá k utváření dobrých vztahů v kolektivu třídy a školy. Podílí se na utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování. Přestupky proti školnímu řádu a zásadám slušného chování jsou velmi ojedinělé a neopakující se.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly školního řádu, dalšími pravidly školy a zásadami slušného chování. Menší přestupky jsou častější a opakující se nebo ojediněle závažnější. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby odstranit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák opakovaně závažnějším způsobem porušuje pravidla školního řádu, další pravidla školy nebo zásady slušného chování. Nepřispívá k dobrým vztahům v kolektivu. Jeho přestupky mohou ohrozit výchovu ostatních žáků školy. Tímto stupněm je také klasifikován žák, který je v daném klasifikačním období podmíněně vyloučen.
d) Podle závažnosti provinění proti školnímu řádu, pravidlům školy a zásadám slušného chování mohou být uložena také některá z výchovných opatření, a to: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, napomenutí učitele OV, důtka učitele OV, důtka ředitelky školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia. Neplatí však pravidlo posloupnosti od „napomenutí k důtkám“.
e) Výchovná opatření se projednávají na poradě učitelů a na pedagogické radě. O podmíněném vyloučení a o vyloučení ze školy rozhoduje ředitelka školy.
f) O udělení výchovných opatření nezletilému žákovi je prokazatelným způsobem uvědomen zákonný zástupce.
g) Za neomluvenou a pozdě omluvenou absenci (tj. později než třetí den po ukončení absence) navrhuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem tato výchovná opatření nebo snížený stupeň z chování:
za 1 hodinu – napomenutí třídního učitele (dále jen NTU)
za 2 až 8 hodin – důtka třídního učitele (dále jen DTU)
za 9 až 35 hodin – důtka ŘŠ (dále jen DŘŠ)
za 36 a více hodin – zahájení podmíněného vyloučení ze školy (dále jen PVŠ) – následně
PVŠ.
Počet hodin neomluvené absence bude na konci klasifikačního období zahrnut (spolu s dalšími prohřešky proti školnímu řádu) do celkového hodnocení chování.
Výchovná opatření:
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
a) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, učitel OV a ŘŠ.
– pochvala třídního učitele nebo učitele OV může být v různých soutěžích a přehlídkách, aktivní přístup k plnění úkolů, pomoc při organizování akcí školy apod.,
– pochvala ŘŠ (dále jen PŘŠ) může být udělena za dlouhodobě výborné studijní výsledky žáka, vynikající umístění v soutěžích či přehlídkách, mimořádnou aktivitu při plnění úkolů školy apod.,
– v případě, že je žák trestán a zároveň odměňován pochvalou, lze k tomuto přihlédnout při hodnocení chování.
b) Pochvaly
– pochvala ředitelky školy (PŘŠ),
– pochvala třídního učitele (dále jen PTU),
– pochvala učitele odborného výcviku (dále jen PUOV).
c) Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků:
– NTU nebo učitele OV,
– DTU nebo učitele OV,
– DŘŠ,
– PVŠ,
– vyloučení ze školy.
Výchovná opatření mohou být udělena i vícekrát za klasifikační období, je-li k tomu důvod.
Přestupky, za které žák může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen bez předešlých výchovných opatření:
– fyzické napadení mezi žáky, donášení alkoholu a omamných látek či jinak nebezpečných předmětů a látek (např. zbraně),
– při provinění souvisejícím se spácháním trestného činu ve škole či na akci pořádané školou,
– používání obranných sprejů proti spolužákům v prostorách školy,
– falšování dokladů (omluvenek, apod.), která žák předkládá,
– opakovaná žádost firmy, u které je žák na praxi, o převedení na jiné pracoviště pro nekázeň, nezájem o práci atd.,
– jakákoliv krádež na Střední škole řemeslné nebo na smluvním pracovišti,
– chování, kterým žák hrubě poruší zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,
– zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školním řádem (a zákony ČR),
– hrubé porušení bezpečnosti práce a pracovní kázně,
– kyberšikana vůči spolužákům nebo učitelům,
– neomluvená absence žáků (resp. záškoláctví) může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Při závažném záškoláctví nezletilého žáka začne škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ŘŠ písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy stanoví ŘŠ zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žákovi uvědomí třídní učitel zákonné zástupce žáka a pedagogickou radu.

16. Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu
a) Za méně závažné porušení kázně a školního řádu jsou považována drobnější vědomá provinění, zejména: nevhodné chování k pracovníkům školy (odmlouvání, neplnění dílčích pokynů…), nepřipravenost na výuku (nenošení pomůcek, neplnění úloh ), pozdní příchody, rušení výuky (např. mobilním telefonem), nerespektování pokynů pedagoga, znečišťování prostor školy a jejího okolí apod.. Za méně závažné porušení kázně a školního řádu může být uděleno napomenutí, DTU nebo DUOV, a to dle závažnosti.
b) Za závažné porušení kázně a školního řádu je považováno opakované porušení charakterizované jako méně závažné, pokud bylo již řešeno, hrubé, agresivní chování ke spolužákům, úmyslné narušování výuky, úmyslné poškozování majetku školy, kouření v prostorách školy. Za toto porušení kázně může být udělena DŘŠ, klasifikace chování může být snížena na 2. nebo 3. stupeň, a to dle stupně závažnosti.
c) Za hrubé porušení kázně a školního řádu je považováno hrubé a agresívní chování k pracovníkům školy, fyzické, slovní a psychické napadání spolužáků, jejich týrání (šikana), úmyslné způsobení újmy na zdraví, krádež, úmyslné poškození majetku školy nebo poškození majetku spolužáka ve větším rozsahu, manipulace s drogami, alkoholem, nebo s jinými návykovými či jinak nebezpečnými předměty a látkami, případně jejich užívání ve škole nebo na školních akcích, neomluvená absence v rozsahu více jak 35 hodin. Za toto porušení kázně může být žák podmíněně vyloučen ze školy, nebo vyloučen ze školy. Klasifikace chování může být snížena na 3. stupeň, a to podle stupně závažnosti.
d) Kázeňská opatření
– napomenutí třídního učitele nebo učitele odb. výcviku (NTU, NUOV)
– důtka třídního učitele nebo učitele odb. výcviku (DTU, DUOV)
– důtka ředitelky školy (DŘŠ)
– podmíněné vyloučení ze školy (PVŠ)
– vyloučení ze školy (VŠ)

17. Průběžné a celkové hodnocení
a) Na konci prvního pololetí se žákovi vydává výpis vysvědčení, na konci druhého pololetí se předává žákovi vysvědčení s klasifikací za obě pololetí.
b) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním – není-li klasifikován v žádném povinném předmětu stupněm horším než 2 – chvalitebný a celkový průměr klasifikace povinných předmětů není horší než 1,5; chování je hodnoceno jako velmi dobré,
prospěl(a) – není-li klasifikován v žádném povinném předmětu stupněm 5
– nedostatečný,
neprospěl(a) – je-li klasifikován v některém z povinných předmětů stupněm 5
– nedostatečný.
c) Prospěch žáků se klasifikuje ve dvou obdobích na závěr každého pololetí.
d) Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin příslušného předmětu a na povaze předmětu. Minimální počet hodnocení za klasifikační období je 3. Tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném předmětu, ale nemusí být postačujícím počtem pro klasifikaci žáka. Poměr mezi formami ověřování schopností a dovedností žáků je závislý na daném předmětu. Žák je z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně – s výjimkou předmětu TV. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
e) Stupeň prospěchu stanoví učitel vyučující příslušnému předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období učitelé po vzájemné dohodě.
f) Studijní výsledky žáků se za každé klasifikační období projednávají na pedagogické radě, na níž jsou podány informace o neprospívajících žácích, nedostatky chování a problémy s absencí, které jsou taktéž projednány na poradě učitelů.
g) V termínu, který určí ŘŠ, nejpozději však vždy 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušného vyučovacího předmětu výsledky celkového hodnocení za příslušné období.
h) Se studijními výsledky jsou žáci průběžně seznamováni. Zákonní zástupci žáků jsou informování o studijních výsledcích na pravidelných třídních schůzkách, průběžně dálkovým přístupem přes internet, případně individuálně během školního roku. Třídní učitel informuje zákonné zástupce také v případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování žáka v průběhu školního roku, a to bezodkladně.
i) Na konci klasifikačních období jsou zákonní zástupci žáků prokazatelně seznamováni s prospěchem „nedostatečný“ z příslušného vyučovacího předmětu, s výchovnými opatřeními a sníženými známkami z chování.
j) Nelze-li žáka klasifikovat v 1. pololetí pro závažné objektivní příčiny nebo při dlouhodobé absenci za pololetí, určí ŘŠ pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace za 1. pololetí mohla být ukončena nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, tedy do 30. 6., žák se za 1. pololetí nehodnotí. Klasifikace za 1. pololetí musí být ukončena do 30. června příslušného školního roku, jinak je žák za 1. pololetí neklasifikován.
k) Zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka bude termín zkoušky prokazatelně sdělen minimálně 7 dní předem. Zkoušející je členem tříčlenné zkušební komise, kterou stanoví zástupce ŘŠ nebo ŘŠ.
l) Výsledek zkoušky k doplnění klasifikace zapíše vyučující do třídního výkazu, do programu Bakalář a seznámí s výsledkem třídního učitele. Nelze-li žáka klasifikovat ve 2. pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ŘŠ, nejpozději však do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
m) Jestliže má žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl o jejím výsledku, nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ŘŠ o komisionální přezkoušení. Komisionální přezkoušení se koná v termínu dohodnutém se zletilým žákem, nebo zákonnými zástupci nezletilého žáka, nejpozději však do 14 dnů od doručení žádosti, nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem, nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
n) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů.
o) Žákovi, který neprospěl na konci druhého pololetí, neprospěl při opravné zkoušce nebo se k opravné zkoušce nedostavil, může ŘŠ povolit opakování ročníku. Žádost o opakování ročníku podá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
p) ŘŠ svým rozhodnutím může na základě žádosti povolit opakování ročníku žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.

18. Opravné zkoušky
a) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku do konce příslušného školního roku. Rozsah opravné zkoušky z učiva příslušného předmětu je dán ŠVP za příslušné období.
b) Výsledný stupeň klasifikace žáka po opravné zkoušce se stanoví z výsledku opravné zkoušky a celkového prospěchu za zkoušené období.
c) Termín opravných zkoušek určí ŘŠ. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka musí být s termínem zkoušky prokazatelně seznámen minimálně 7 dní předem. Opravnou zkoušku vykoná žák do 31. srpna. Žákovi, který se nemůže z vážných důvodů dostavit k předepsanému termínu zkoušek, lze povolit vykonání opravné zkoušky do 15. září.
d) Žák, který se bez závažných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat zkoušku, stupněm 5 – nedostatečný.

19. Komisionální zkoušky
a) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
– koná-li opravnou zkoušku
– požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ŘŠ.
b) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná a jmenuje ji ŘŠ. Jejím předsedou je ŘŠ nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučujícího žáka danému předmětu a přísedící učitel, který má odbornou kvalifikaci téhož nebo příbuzného předmětu.
c) Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.
d) Každý žák může být z daného předmětu komisionálně přezkoušen pouze jednou za příslušné pololetí.
e) V jednom dni může žák konat maximálně jednu komisionální zkoušku.

20. Uvolnění z výuky ze zdravotních důvodů
ŘŠ může uvolnit žáka z účasti na vyučování vyučovacího předmětu na základě vyjádření ošetřujícího lékaře. Žák, případně zákonný zástupce nezletilého žáka, požádá o uvolnění do 20 dnů od začátku školního roku (případně pololetí). Jestliže je žák z výuky některého předmětu (např. tělesné výchovy) v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, místo známky se na vysvědčení a do výkazu uvede „uvolněn“. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

21. Uznání dosaženého vzdělání
a) ŘŠ rozhoduje o uznání dosaženého vzdělání žáka podle ustanovení § 70 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Podmínky po uznání dosaženého vzdělání upřesňují § 7 a § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění.
b) Žák musí o uznání dosaženého vzdělání požádat písemně. K žádosti přiloží doklad o dosaženém vzdělání (tj. např. výuční list, maturitní vysvědčení) a doklady o obsahu a rozsahu absolvované výuky a hodnocení (tj. např. ročníková vysvědčení). V žádosti žák uvede, které vyučovací předměty navrhuje k uznání.
c) Žák požádá o uznání dosaženého vzdělání do 20 dnů od začátku školního roku (případně pololetí), v němž mají být znalosti žáka hodnoceny.
d) ŘŠ uzná ucelené dosažené vzdělání, pokud je žák doloží dokladem o tomto vzdělání, bez ohledu na to, kdy žák toto vzdělání úspěšně ukončil.
e) ŘŠ může uznat částečné vzdělání, pokud je doloženo doklady, jestliže od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák prokáže znalosti z tohoto vzdělání při zkoušce stanovené ŘŠ.
f) ŘŠ uzná a v rozhodnutí vyjmenuje předměty, jejichž obsah a rozsah je shodný v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání.
Tímto novým školním řádem se ruší školní řád pod č.j. 743 z roku 2009.
Schváleno školskou radou dne: 14. 4. 2016
Účinnost: od 1. 9. 2016
Ing. Petr Valášek
ředitel školy