Organizační pokyny

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY PROFESNÍ KVALIFIKACE „ EUROPODKOVÁŘ “

 

Pokyny k realizaci zkoušky

Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01 nebo ZK 135W01).

Dále se stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč prokazatelně seznámen s pracovištěm , určenými koňmi, s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

Ověřování znalostí by mělo probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému podkovářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na úpravu bosých kopyt a vlastního podkování. To by mělo vést ke zlepšení pohybových schopností koně.

Pro každého uchazeče, který skládá zkoušku, musí být připraven jeden kůň na korekturu = hříbě ve stáří do jednoho roku a jeden kůň na podkování.

Předepsaná kritéria, jejichž zvládnutí je nutné ověřit:

 

Zkouška je rozdělena na následující části: z písemné a praktické.

1) Písemná část

1a) Písemný test

Zpracovat 30 otázek z celého obsahu vzdělávacího programu se třemi možnostmi odpovědí (čas ke zpracování testu je 60 minut).

1b) Písemná práce

Zpracování souboru otázek z uceleného obsahu vzdělávacího programu pro profesní kvalifikaci „ Podkovář “ a písemně zpracovat odpovědi (čas ke zpracování práce je 240 minut).

1c) Ústní zkouška

Prověřuje ucelený obsah vzdělávacího programu „ PODKOVÁŘ “.

1d) Samostatná odborná práce

Uchazeč předkládá u zkoušky „ Samostatnou odbornou práci “ na zadané téma.

2) Praktická zkouška

2a) Část A 

Předložit k hodnocení soubor 5 ortopedických podkov vlastní výroby.

Vykovat 2 kusy podkov dle zadaných parametrů z pásové oceli. Dále si uchazeč vylosuje ortopedickou podkovu, kterou vykove dle nákresu (přední pantoflice s rýhou a rotačním sáňkovitým prohnutím, zadní pantoflice s rýhou a dvěmi čapkami při stíhání, podkova s rozšířeným ramenem, podkova s extenzí, obrácená schvácenka) a napasuje na připravená kopyta.

 

2b) Část B

Uchazeč posoudí postoj hříběte do stáří jednoho roku, zvolí vhodný postup korektury a vyhodnotí ortopedická opatření. Provede korekturu hříběcích kopýtek včetně ortopedických opatření.

2c) Část C

Uchazeč posuzuje koně před podkováním nebo korekturou:

 

V klidu:

  • osy zatížené končetiny ze všech stran
  • osy na zvednuté končetině
  • staré podkování

V pohybu:

  • zhodnotí jednotlivé fáze pohybu končetin v závislosti na stavbě těla
  • došlap jednotlivých končetin

Fixovat koně.

Zvolit vhodný postup úpravy kopyt, nářadí a pomůcky.

Sejmout podkovy a vyhodnotit stav kopyta a opotřebení podkovy.

Upravit končetiny koně před podkováním za použití vhodného nářadí, upravit končetiny v závislosti na postojích a stavbě koně, zkontrolovat pravidelný došlap.

Zvolit vhodné podkovy, vhodné nářadí pro úpravu podkovy, uzpůsobit podkovy za tepla tak, aby vyhovovala dané nepravidelnosti končetin a v  případě potřeby provést ortopedická opatření.

Vybrat odpovídající nářadí a podkováky k přibití podkov, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, posoudit správnost podkování jednotlivých končetin v klidu i za pohybu koně a vyhodnotit účelnost a správnost zvolených ortopedických opatření.

Při průběhu praktické zkoušky je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygieny práce, ale především ke správnosti a kvalitě úpravy kopyt a podkování tak, aby splňovalo maximální pohodu koně. Musí se posoudit nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování a zvolení nejvhodnějšího postupů řešení zadaného úkolu podle daných podmínek. Největší důraz je třeba klást na co nejšetrnější manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Každého uchazeče hodnotí zkoušející ( + veterinární lékař, nemá – li akreditovaná osoba požadované vzdělání ) zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Každé hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, o kterém vyrozumí uchazeče a ten tuto skutečnost stvrdí podpisem v protokolu o zkoušce.

Hodnocení zkoušek

1a) Písemný test

– maximální počet získaných bodů = 50

– minimální počet bodů pro hodnocení splnil = 45

– hodnocení – nesplnil vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce

 

1b) Písemná práce

– každá otázka je hodnocena maximálně 10-ti body (celkem max. 100 bodů)

– minimální počet bodů pro hodnocení každé otázky = 5

– hodnocení otázky pod 5 bodů je považováno za nesplnil

– minimální počet bodů pro celkové hodnocení písemné zkoušky = 70 bodů

– hodnocení – nesplnil vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce

2a) Praktická zkouška – část A,

Oblasti hodnocení

Kritéria hodnocení

Body

Výroba a tvarování podkov pracovní postup 0 – 10
tvarování 0 – 10
rovina nosné plochy 0 – 10
úzkopůdní skování 0 – 10
otvory pro podkováky 0 – 10
rozmístění podkováků 0 – 10
úprava hran podkovy 0 – 10
tvar, umístění a kvalita čapek 0 – 10
povrchová upravenost 0 – 10
ortopedická opatření 0 – 10
Celkem Maximální počet dosažených bodů 100

 

Maximální počet možných získaných bodů je 100 a minimální 75, přičemž žádné kritérium nesmí být ohodnoceno jako nesplnil, tj. pod 5 bodů. Hodnocení nesplnil vyřazuje absolventa z další účasti na zkouškách.

Předložené vykované ortopedické podkovy nebudou bodově hodnoceny, bude k nim pouze přihlíženo ve srovnání s vyrobenými podkovami během zkoušky.

Časový limit zkoušky je 180 minut.

 

2b) Praktická zkouška – část B.

Oblasti hodnocení Kritéria hodnocení

Body

Posouzení postoje hříběte rámec, stavba končetin, vše s ohledem na stáří hříběte 0 – 10
Posouzení hříběte v kroku pohyb a došlap končetin 0 – 10
Návrh úpravy postoje hříběte postup a ortopedická opatření 0 – 10
Úprava bosých kopýtek hříběte správnost úpravy nosného okraje kopýtka v souvislosti na osu končetiny  

0 – 10

ortopedická opatření 0 – 10
Celkem Maximální počet dosažených bodů 50

Maximální počet možných získaných bodů je 50 a minimální 35, přičemž žádné kritérium nesmí být ohodnoceno jako nesplnil, tj. pod 5 bodů.

Při ohrožení zdraví koně a nedodržení BOZP ze strany podkováře bude zkouška předčasně ukončena. Časový limit zkoušky B je 60 minut.

Pomocník pro fixaci koně a končetin je povolen podle potřeby. Hodnocení nesplnil vyřazuje absolventa z další účasti na zkouškách.

2c) Praktická zkouška – část C.

1. část – posouzení koně před podkováním
Oblasti hodnocení Kritéria hodnocení Body
Posouzení koně v klidu rámec, stavba končetin 0 – 10
Posouzení v kroku a klusu pohyb končetin, došlap,délka kroku, kulhání 0 – 10
Sejmutí podkovy a posouzení starého podkování opotřebení podkovy, nárůst rohoviny, vyhodnocení účinnosti ortopedických opatření  

0 – 10

Postup podkování určení nového postupu podkování podle zjištěných skutečností, včetně snímků RTG  

0 – 10

2. část – úprava kopyta
Oblasti hodnocení Kritéria hodnocení
Úprava chodidla a roh. střelu odstranění přerostlé rohoviny, dostatečná síla chodidla, výška rohového střelu  

0 – 10

Úprava rohové stěny vyrovnanost a délka stěny, přiměřenost zkrácení, vyrovnání prohnutí stěny  

0 – 10

Tvar chodidla a rovina nosného okraje vyrovnání zatížení, rovina a dostatečná šířka nosného okraje  

0 – 10

Lateromediální rovnováha zatížení kopyta ve fázích došlapu a nesení v souvislosti s postavením končetiny při zachování přirozených os končetin  

 

0 – 10

Dorzopalmární – plantární rovnováha zatížení kopyta při došlapu v souvislosti s délkou kroku, úprava a vybalancování překlápění, při zachování přirozených os končetin  

 

0 – 10

3. část – výběr a příprava podkov
Oblasti hodnocení

Kritéria hodnocení

Body

Výběr vhodných podkov typ, velikost, šířka, síla podkovy, podle využití koně a stavby končetin  

0 – 10

Tvarování přední a postranní části podkovy přizpůsobení k nosnému okraji, pozice podkováků, umístění čapek  

0 – 10

Tvarování v patkové části přesah podkovy, dostatečná podpora patkám 0 – 10
Rovina nosného okraje a kvalita zpracování vyrovnání a vyhlazení nosné plochy, zpracování bez přílišných stop po kladivu  

0 – 10

Zvolená ortopedická opatření sáňkovité prohnutí, odvalovací hrany, rozšíření ramen a ostatní úpravy  

0 – 10

4. část – přibití podkovy a konečná povrchová úprava kopyta
Oblasti hodnocení

Kritéria hodnocení

Napasování podkov na kopyta respektování sagitální osy těla a pohyb končetin, vyváženost kopyta  

0 – 10

Rozmístění podkováků na kopytech přibití a rozmístění podkováků v postranních částech kopyta  

0 – 10

Dostatečná výška a rovinné přibití podkováků dostatečná výška a rovina přibitých podkováků, respektování vzdálenosti od nosného okraje  

0 – 10

Kvalita nýtování tvar hlav nýtů, hladkost zpracování 0 – 10
Konečná úprava hladkost kopyta a povrchové zpracování 0 – 10
5. část – posouzení koně po podkování
Oblasti hodnocení

Kritéria hodnocení

Zhodnocení správnosti podkování správný došlap, vyváženost překlápění končetin, zlepšení pohybu koně  

0 – 10

CEKLEM Maximální počet dosažených bodů 200

Maximální počet možných získaných bodů je 200 a minimální 150, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nesplnil, tj. pod 5 bodů. Hodnocení nesplnil vyřazuje absolventa z další účasti na zkouškách. Při ohrožení zdraví koně a nedodržení BOZP ze strany podkováře bude zkouška předčasně ukončena. Časový limit zkoušky C je 150 minut.

Pomocník pro fixaci koně a končetin je povolen podle potřeby.

 

2d) Praktická zkouška – část D. – ústní zkouška

V průběhu celé praktické zkoušky probíhá ústní zkouška. Doplňující otázky mohou být kladeny i po ukončení podkování koně. Otázky se mohou týkat nedostatků v písemné části, problematiky uvedené ve vzdělávacím programu a praktické zkoušky. Během ústní zkoušky je hodnocena úroveň komunikace.

Samostatná ústní zkouška – doba trvání je 30 minut. Je hodnocena bodovou stupnicí od 0-10 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 5 bodů je hodnocen neslnil a to vylučuje absolventa z celkové zkoušky.

 

Bodová stupnice:

10 perfektní                                                   5 téměř nedostatečný

9 velmi dobrý                                                4 nedostatečný

8 dobrý                                                         3 velmi špatný – velká chyba

7 dostatečný                                                   2 nepoužitelný

6 ještě akceptovatelný                                  1 nedokončený a nepoužitelný

                                                                     O nesplněno

 

 

Závěrečné hodnocení

Celkový počet možných získaných bodů z kompletní zkoušky je 510, minimální počet bodů 380, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nesplnil, tj. pod 5 bodů. Opakování neúspěšné zkoušky je možné nejdříve za 6 měsíců a opravnou zkoušku je třeba absolvovat v plném rozsahu.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 minut na každou dílčí zkoušku. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, přidělenými koňmi, s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů.

 

 

 

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je stanovena Ministerstvem zemědělství v rozmezí částek 8.000,-Kč až 21.000,-Kč dle počtu účastníků.