Whistleblowing

 
Hlavní stránka
Informace o škole
Škola
Kontakty
Školská rada
Pedagogický sbor
Výroční zprávy
Školní řád
Rozpočet školy
Historie školy
135 let řemeslného školství v Jaroměři
130 let řemeslného školství v Jaroměři
Odborný výcvik
Truhlářské dílny
Kovodílny
Keramická dílna
Čalounická dílna
BOZP
Učební obory
Čalouník
Tesař
Truhlář
Opravář zemědělských strojů
Strojník
Podkovář a zemědělský kovář
Umělecký keramik
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Pro žáky
Žákovská knížka
Suplování
Rozvrh hodin
Studijní materiály
Školní jídelna
Výchovné poradenství
Europass
Závěrečné zkoušky
Pro uchazeče
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Informační dopis pro žáky 1. ročníků
Dny otevřených dveří 2024/25
Ubytování
Domov mládeže
Ubytování pro veřejnost
Kontakt – Domov mládeže
Řád Domova mládeže
Co umíme vyrobit a opravit
práce TESAŘŮ
VĚTRNÝ MLÝN
výrobky TRUHLÁŘŮ
práce OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Renovace malotraktoru PF 62
práce PODKOVÁŘŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KERAMIKŮ
výrobky UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ
práce ČALOUNÍKŮ
Napsali o nás
Projekty školy
Přehled projektů
Šablony pro SŠ
Doučování
Operační programy
Galerie
Videa
FOTO
Tesaři z Francie
Metrostav
Opatovice nad Labem
Praha
Ejpovice
Závěrečné zkoušky 2016
Slavnostní předání vysvědčení
3.A – truhláři, tesaři
3. B – podkováři, umělečtí kováři
3. C – opraváři zemědělských strojů
Dobřívský cvoček 2016
Středověké lešení Rožmberk
Tesaři
Truhláři
Opraváři zemědělských strojů
Podkováři
Umělečtí keramici
Umělečtí kováři
Dokumenty ke stažení
Svářečská škola
Podkovářská škola
Vliv podkování na kopyto
Podkovářská škola – informace
Propozice
Organizační pokyny
Výukový program E-HOOF
Podkovářský seminář
Podkovářský seminář 2023
Podkovářský seminář 2024
Soutěž Tesař 2023
Propozice soutěže
Výsledky soutěže
FOTO a VIDEO
Rozpočet školy
GDPR
Whistleblowing
Energeticka politika

Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

 

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 (dále jen „škola“) jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách (odkaz níže). Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a to buď písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.
 4. Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který škola zřídila, a to:
 • písemně, v listinné podobě předat osobně,
 • písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou (v případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING)
 • písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu whistleblowing@ssrjaromer.cz, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
 • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo atermín,
 • ústně telefonicky, na telefon č. 734 319 797
 1. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.
 2. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními.
 3. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle zákona č. 171/2023 Sb.
 4. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Pro oznámení lze využít formulář (odkaz viz níže), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou: Ing. Ondřejem Štajglem

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby Ing. Ondřej Štajgl
Adresa pro zasílání písemných oznámení: Střední škola řemeslná Jaroměř
Studničkova 260
55101 Jaroměř
Telefon: 734 319 797
E-mail: whistleblowing@ssrjaromer.cz

 

Odkaz   smernice_whistlebloving

Odkaz   formular_oznameni